Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en gesloten overeenkomsten. Door het plaatsen van een bestelling/aanvaarden van de offerte, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene voorwaarden van kracht.


2. GEEN HERROEPINGSRECHT

Gelet op het feit dat het steeds gaat om artikelen op maat, zijn de bestellingen vast en definitief en kunnen ze niet het voorwerp uitmaken van een herroepingsrecht (cf. artikel VI.73.3° van het Wetboek van economisch recht).


3. OFFERTES - SUPPLEMENTAIRE WERKEN

De prijzen op de offerte zijn inclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.

Onze offerten worden zonder verbintenis aangegaan. Wat de prijs betreft, verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met een maximum van dertig dagen en voor zover geen salaris-, sociale lasten- of grondstoffenverhoging de kosten intussen vermeerderd hebben.

Supplementaire werken zullen gefactureerd worden in regie aan een uurtarief van 50,00 EUR, excl. BTW. (tenzij anders vermeld), te verhogen met de kost van het te plaatsen materiaal.


4. LEVERINGSTERMIJN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij, in geval van buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand, vernietigingen, onweer, ziekte onder personeel of werknemer schaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis, tekortkoming door onderleveranciers, enz… deze opsomming is niet beperkend, steeds het recht hebben de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben.


5. ANNULERING

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% verschuldigd, berekend op de sommen vermeld in de offerte, te verhogen met de reeds gemaakte kosten, met een minimum van 60 EUR en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van ons om een hogere schadevergoeding te eisen.


6. AANSPRAKELIJKHEID

We hebben enkel een middelenverbintenis en kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden

Onze aansprakelijkheid is enkel beperkt tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid.


7. FACTURATIE EN SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE PRESTATIES

Na het plaatsen van de bestelling/aanvaarden van de offerte zal door de klant een voorschot van 30% op het totale offertebedrag betaald worden. De vennootschap heeft de vrijheid om een kleiner voorschot te facturen.

Deze voorschotfactuur dient betaald te worden binnen de 15 dagen na de verzending.

De eindfactuur wordt verzonden 8 weken na de verzending van de voorschotfactuur, ook al is de plaatsing van het materiaal nog niet kunnen gebeuren; tenzij het niet kunnen plaatsen te wijten is aan onze vennootschap. Deze factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen na de verzending.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, kunnen we de levering en/of uitvoering opschorten tot de volledige betaling is voldaan.

Kosten van eventuele ingebrekestelling of aanmaning zijn te laste van de gefactureerde.


8. BETALING

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Meise zonder korting.

In het geval er per werfadres naar meer dan 1 facturatie- adres moet worden gefactureerd zal er een forfaitaire administratiekost van 15 € worden verrekend in de factuur.

Wanneer de klant in gebreke blijft de betaling uit te voeren, zal hem vanaf de zestiende dag na factuurdatum een verwijlintrest van 10% per jaar aangerekend worden en dit zonder aanmaning noch in gebrekenstelling.

Daarenboven zal in geval van niet- gerechtvaardigde wanbetaling, ten titel van schadevergoeding, het bedrag verhoogd worden met 10 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 60,00 indien de schuldenaar nalaat zijn schuld te vereffenen.


9. VERBREKING

Onverminderd artikel 6 en 8 behouden wij ons het recht voor om in het geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

Wanneer de overeenkomst wordt verbroken, zal de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die wij mochten maken om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

We behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen.


10. KLACHTEN

Om ontvankelijk te zijn, dienen alle eventuele klachten ons uiterlijk binnen de acht dagen na installatie aangetekend en per email te bereiken.


11. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.


Algemene voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x